Kandidater valg 2015

SkjermbildeKandidater valg 2015:

portrett AMS

Anne Marit Skovly, Vesterøy

Min egen generasjon skal «overlevere» verden og spesielt Hvaler kommune til kommende generasjoner, det bør helst være i en bedre stand enn når vi «tok over» fra våre forfedre.

Alle kan bidra med sitt grønne fotspor, mitt bidrag er Hvaler Gjestehage, dette er min egen eiendom der jeg tar imot alle nysgjerrige hagefolk. Tenk om mange flere av oss kunne dyrke noe grønnsaker og blomster. Å dyrke selv gir større forståelse for at mat ikke skal kastes og bidrar også positivt til det biologiske kretsløpet.

Hele mitt voksne yrkesaktive liv har hittil vært dedikert til undervisning. Å kunne påvirke og utdanne unge mennesker er svært verdifullt og det er derfor naturlig for meg å engasjere meg i Hvalers skoletilbud.

Halvor.liten

Halvor Torgersen, Kirkøy

I fremtiden må vi tenke nytt om hva vi skal leve av. Jeg mener det ligger godt til rette for bærekraftige næringer på Hvaler. Spesielt grønn turisme og økologisk landbruk. HMDG er i dag det partiet som er mest konkrete i næringsspørsmål på Hvaler. Førsteprioritet er infrastruktur. Det er mye som kan gjøres med dette med enkle tiltak. For eksempel tilrettelegge for pendlere som vil bruke el sykkel til og fra bussholdeplass for å få enda flere til å velge buss.

Jeg er opptatt av at ungdom, barn og voksne skal få bedre tilgang til natur og friluftsliv. På sikt verner vi naturen bare gjennom bruk. Ellers mister vi forståelsen for at det er noe å ta vare på. Derfor må det noe tilrettelegging til. Spesielt ungdom trenger en lavere terskel for å komme seg ut.

tore

Tore Amarius, Nordre sandøy

Menneskene står ikke hevet over naturen, men er en del av den. Vern av biologisk mangfold krever vern av leveområder, og det er en forutsetning at vi mennesker klarer å la noen naturområder være fri for våre inngrep. Dyr har en egenverdi og rettigheter

som vi må respektere og vi er moralsk forpliktet til å behandle både det enkelte dyr og mangfoldet av liv og økosystemer med respekt.

Samfunnets viktigste oppgave er å sikre at barn og unge utvikler seg til skapende mennesker med selvtillit og selvinnsikt og med forståelse og vilje til å ta ansvar for seg selv og sine omgivelser. Vår oppvekstpolitikk skal gi de foresatte fleksibilitet til å ivareta det enkelte barns behov, og en grunnleggende rett til å overføre kunnskap til kommende generasjoner. En trygg oppvekst legger det avgjørende grunnlaget for et godt liv.

kirsten_liten

Kirsten Lunde, Kirkøy

Jeg er spesielt opptatt av økologisk landbruk og økt bruk av kulturlandskapet. Vi bør hindre gjengroing ved hjelp av beitende dyr. Norge har en ressurs i et utmarkslandskap som egner seg veldig godt for beitende dyr.

 Jeg har et engasjement for dyrevelferd og dyrs rettigheter. Dyr i fangenskap skal få utfolde sine arts-typiske og individuelle behov. Jeg mener vi bør redusere kjøttforbruket i Norge og fremme økologisk dyrket mat i offentlige innkjøp.

Jeg mener vi fortsatt må være en selvstendig kommune, og ivareta dagens gode samarbeid med Fredrikstad. Vi må verne om Hvaler-naturen så kommende generasjoner kan få de samme gode naturopplevelsene som vi nyter godt av.

Portrett

Pål Bugge, Spjærøy

Det blåser en vind over landet fremprovosert av elitepolitikere som forsøker å fortelle oss at vi trenger noe vi ikke ønsker. De insisterer på at vi skal bli en del av en storkommune til tross for at vi har det bra som vi har det.

Men i Hvalers tilfelle er det ikke en krone å spare da vi allerede har et godt fungerende samarbeide med Fredrikstad på en rekke områder.

Og hvem er vel interessert i en nesten dobling av eiendomsskatten fra 2 til 3,7 promille ? For oss som vil ha nærhet, demokrati og minst mulig eiendomsskatt er valget enkelt, vi stemmer imot en sammenslåing.

Atle_liten

Atle Eide, Kirkøy

Jeg er spesielt opptatt av at Hvaler skal bevare sin egenart og identitet. Vi må spille på de kvalitetene som finnes på Hvaler for å utvikle Hvaler videre.

Lokalt er jeg opptatt av tiltak som setter barn og ungdom i aktivitet utendørs. Jeg mener vi må vedlikeholde og oppgradere stiene her på Hvaler så folk kan sykle eller gå mer på tur.

Alle bør ha mulighet til å dyrke og oppleve kultur, og det skal ikke være nødvendig å reise til et større sentrum for å kunne gjøre dette. Derfor er det viktig at det overalt er lav terskel for å skape og glede seg over et mangfold av kulturuttrykk.