Program 2015-19

SkjermbildeProgram Hvaler MDG (HMDG) 2015-2019

Målsetting

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige lokalsamfunn, i hovedsak basert på lokale ressurser er en forutsetning for å nå målet. Vi tar mål av oss til å utforme en helhetlig politikk for nåtid og framtid, basert på tre grunnleggende solidaritetsprinsipper: solidaritet med andre mennesker, solidaritet med fremtidige generasjoner og solidaritet med dyr og natur.

Bli med å dyrke Hvaler!

Vår fremtidsvisjon for Hvaler er en selvstendig øykommune, der vårt landbruk er økologisk, vår kortreiste mat er giftfri og luften vi puster i er ren og klar. Hvaler er et sted man kan senke skuldrene og ha god tid til hverandre. Vi er selvforsynte med strøm fra fornybar produksjon. Hvalers kollektivtransport er gratis og det er godt tilrettelagt med busskur og sykkelparkering for de som må reise til en arbeidsplass utenfor kommunen.

Mange familier flytter til Hvaler og næringslivet ser på kommunen som et attraktivt sted å etablere virksomhet. Tilgangen til perlene langs kysten er åpen og lagt tilrette for både fastboende og tilreisende. Det finnes en mengde friluftsliv-tilbud til innbyggerene å velg mellom. Det er et godt tilbud av aktiviteter med lav terskel som appelerer spesiellt til ungdom. Mange nye møteplasser for ungdom er opprettet.

 

I fremtiden har vi tatt et oppgjør med bruk og kast mentaliteten og allt som blir produsert har god kvalitet, lang levetid, er gjenvinnbart og lar seg reparere. Denne tankegangen ligger til bunn i Hvaler kommunes beslutningsprosesser. I fremtiden vil Sandbakken miljøstasjon være utvidet og inkludere en rekke nye funksjoner for gjenbruk og sortering. Restavfallet er redusert til bare en brøkdel av hva det var i gamledager.

Naturvern gjennom aktiv bruk

Felles forståelse for å bevare naturens mangfold, våre rødlistearter og spennende topografi skapes når vi alle kan ta i bruk naturen i vårt nærmiljø hele året. Turstier, kyststier, tilrettelegging for ulike brukergrupper, og forsiktig skilting/markering av severdigheter vil sikre at vi her på Hvaler verdsetter den kraft og energi våre grønne lunger gir oss. Miljø og bærekraft settes før økonomi i den grønne ideologien.

Vi vil benytte de naturgitte ressursene som finnes på Hvaler. Det betyr  utmarksbeiting, jorbruk, skogbruk og fiske. Vi ser gjengroing og tap av landbruksarealer som en utfordring. Jordvern har vært god politikk på Hvaler, la oss fortsette med det slik at vi også fremover kan høste videre av naturens grøde. Fylkets landbruksavdelingen har bidratt til at beiteområder er åpnet opp, den satsningen må fortsette.

Nasjonalparken er et stort pluss for oss alle. MDG er imot å øke skipstrafikken med store båter gjennom nasjonalparken, og motstandere av Borg havn prosjektet som vil medføre både forurensning og økt skipstrafikk.Hvalers naturverdier må synliggjøres og presenteres ute i sitt naturlige element. Kystlinjene skal være tilgjengelige for alle uansett funksjonsnivå. Stier skal være uten stengsler og tilrettelagt for nødvendige fremkomstmidler for funksjonshemmede. Velkommen til å nyte i samspill med de andre rundt deg og vår fantastiske natur.

Vi vil ha mere organiserte utendørsaktiviteter: Golf, seiling, dykking, sykling, fisking, padling, kiting, vandring og ellers all hensynsfull bruk av Hvalers elementer.Vi vil etablere en egen naturskole på linje med kulturskolen, disse skal inngå i et felles ungdomssenter (natur- og kulturskolen). Kunnskap om aktiv bruk av egne naturressurser skal opparbeides i samarbeid med barne- og ungdomsskolen gjennom friluftslivfag.

Et mangfoldig samfunn

Mottak av asylsøkere skal ivareta vårt kulturelle mangfold og sikre gjensidig forståelse, respekt og aktiv beskyttelse. Integrering med aktiv deltagelse i utdanning og arbeid skal være prioritert. Mangfold beskytter mot intoleranse og ekstremisme, og er en kilde til inspirasjon og fornyelse. Hvaler skal ta sin del av det globalet ansvaret med å hjelpe mennesker på flukt.

Fremtidens næringsliv er grønt!

HMDG vil satse på bærekraftige næringer i fremtiden. Vi må skape flere arbeidsplasser og ta vår del av ansvaret for verdiskapningen som finansierer velferdssamfunnet. Utviklingen skal styres fra oljealder over til et samfunn med fokus på bærekraft. Vi ønsker produksjon av kvalitetsprodukter og kvalitetstjenester. Vi vil skape lønnsomme næringer ut av kulturopplevelser, omsorg for unge og gamle, grønn turisme og lokal matvareproduksjon. Vi vil satse på det som Hvaler har spesiellt gode forutsetninger for å lykkes med, og som kan gi helårs arbeidsplasser i kommunen.

Vi vil satse på produksjon av ren energi; sol og vind og jordvarme. Som alternativ til dagens el-produksjon som er en del av et internasjonalt strømmarked basert på blant annet kull og atomkraft. Vårt mål er at Hvaler kan bli selvforsynt med egen kraft i tillegg til eksportør av ren kraft til våre nabokommuner. Vi vil at solcellepaneler skal opp på offentlige tak. Hvaler kommune skal samarbeide med ENOVA for å tilby våre innbyggere gode energilån for ny grønn teknologi. Hvaler kommune har flest soldager og bør også få  flest tak med solcellepanel! Vår visjon er at vårt økologiske fotavtrykk går i null.

Økologisk landbruk med fokus på lokalprodusert mat gir oss en bærekraftig forvalting av Hvalers kulturlandskap. Tidligere var også hagebruk mellom bergknauser og havgløtt en selvfølge for mange Hvalerboere, dette vil vi vekke til live for deg med villahage eller gjennom å legge til rette for kolonihage/ andelsjordbruk. Å sørge for noe selvforsyning til familiens matfat er gøy, nyttig og trygt. Norge har kun 3 % jordbruksareal, det betyr at vi er at av de land i verden med minst jordbruksareal i verden per innbygger. Vi kan trygt si at alt vi kan få til å vokse her på Hvaler er fornuftig, det nytter – bli med å dyrke Hvaler!

Vi ønsker å legge til rette for turisme som utnytter av nasjonalparkstatusen. Ved å vri fokus vekk fra dagens satsning på “sol og sommer” til større utnyttelse av hver sesong kan vi skape mer stabile arbeidsplasser med helårsdrift.  Vi vil identifisere hva som er drivverdig i “lavsesongen” utfra Hvalers naturlige forutsetninger og sette inn ressursene på dette. Naturopplevelser høst og vinterstid med aktiviteter innen, seiling, surfing, fritidsfiske, bruk av skog og fjellandskap kan heve vår nasjonalparkstatus. Vi vil ruste opp gamle brygger til den gamle Hvalerbåten. Dette gir tilgjengelig nødtransport og sikrer gamle kulturskatter. Å kunne komme sjøveien til Hvaler for turister bør gjenskapes.

For å lykkes med grønn turisme må Hvalers problemer med infrastruktur løses. Det må være tilstrekkelig med parkering for besøkende slik at vi slipper negative tiltak for å regulere dette. For liten kapasitet på parkering og bøtlegging og parkometere som virkemiddel går ikke godt sammen med en satsning på turisme. Parkering på offentlige plasser skal være gratis og pengene skal tjenes på tjenester folk vil ha hvis vi vil bygge en god destinasjon for turister. En god velkomst er forutsetningen for å bygge en god destinasjon for turister slik at vi kan skape mer næring ut av grønn turisme på Hvaler.

Vi vi være pådriver for omsorgs basert næring til Hvaler. Vår lille kommune med et mangfold av øyer, små skoglandskap og bergknauser innbyr til gode rekreasjonsopplevelser med mulighet for flere tilbydere av rehabiliteringstjenester. Støtte til igangsetting og tidlig drift skal gis til lokale bedrifter som tilbyr rehabilitering, personlig omsorg og avlastning for pårørende.

Et levende lokaldemokrati

Vi vil at våre innbyggere skal få en aktiv og konstruktiv behandling i kontakt med det offentlige. Dette er særlig aktuelt ved ønsker om igangsetting av ny virksomhet eller bygging av hus i kommunen. Administrasjonen skal hjelpe til i søknadsprosessen, være proaktiv og sørge for en rask saksbehandling.

Hvaler skal ikke slå seg sammen til en storkommune med Fredrikstad. Vi er allerede en storkommune når vi inkluderer våre hytteeiere som også bidrar godt med forbruk av lokale tjenester og til et mangfold av aktiviteter. Vi ønsker å opprettholde bosettingen på de østre øyene.

Vi ønsker ikke mer e-skatt, men derimot å utvikle egne næringer på Hvaler for å skape større inntekter. Hvaler er en dyr kommune å drifte, vi har derfor høye kommunale avgifter. For at disse ikke skal øke ytterligere er det helt nødvendig å se på økte inntekter gjennom etablering av flere bærekraftige arbeidsplasser.

Vi sier ja til boplikt og gode bomuligheter for de som ønsker å bo på hele Hvaler hele året med god infrastruktur og internett.

Like muligheter for alle

Hvaler kommune bør ha en felles barne- og ungdomsskole. Dette gir større faglig mangfold for lærerne og sikrer kvaliteten på undervisningen. Elever fra alle øyene treffes og gir dem et bredt spekter av klassekamerater og dermed mindre grobunn for mobbing. Stordriftsfordelene kan også benyttes til å redusere antall elever i hver klasse, målet må være max klassestørrelse med 20 elever.

Miljøvennlig infrastruktur

Vi ønsker å legge tilrette for miljøvennlig bilisme. Bildeling, buss, elbiler og el sykler kan bli et godt alternativ for flere. El sykler i kombinasjon med buss kan være et godt alternativ hvis det finnes gode pendlerparkeringer for el sykkel og buss-skur. Sykkelutleie med abonnementsordning skal utprøves for å redusere bilbruken i høysesong for turister.

Større utbygging av helhetlige gang og sykkelstier må prioriteres. Vi ønsker shuttelbusser med sykkeloppstilling gjennom Hvaler tunnelen. Vi mener buss bør være gratis for å konkurrere bedre mot privatbilismen.

Helse og omsorg

Vi vil satse på forebygging av psykiske sykdommer med lavterskeltilbud og eget dagtilbud med dagsjobb.  Disse utgjør i dag en betydelig andel av befolkningens helseutfordringer og fører til et høyt nivå av sykmeldinger/uføretrygdede med tilhørende fare for utenforskap i samfunnet. Pleie i sykehjem/åpen omsorg i hjemmet skal kunne gis av både kommunale og private aktører, det skal være brukerens behov og valgfrihet som avgjør hvilken hjelp de får. Det skal etableres et frivillighetssenter som benyttes til ekstra innsats for sårbare grupper. Vi ønsker etablering av en ny avdeling med institusjonsplasser på Dypedalsåsen som har tilstrekkelig kapasitet for den kommende eldrebølgen. I kombinasjon med omsorgsboliger og eldreboliger ønsker vi å satse på kvalitetspersonell som kan geriatri for å sikre en verdig alderdom for kommunens innbyggere.

Kulturlivet

Større fokus på opplevelser fremfor konsum bidrar positivt til kommunens grønne fotavtrykk og kulturliv. Vi skal ha et rikholdig utvalg av lag og foreninger der aktiviteter og kultur er formålene.  Det gir oss en levende bygd med engasjerte innbyggere og grobunn for mangfold og ulikhet.  Dette vil MDG være med på å forsterke. Private bedrifter og ideelle organisasjoner skal få hjelp og støtte til gjennomføring av kulturaktiviteter som åpner opp for mangfold og ulikheter;  konserter, festivaler, forestillinger, kunstutstillinger, teaterproduksjoner og idrettsarrangementer.